Ajankohtaista syksyllä
8.8.2015
Vuoden 2016 johtoryhmän puheenjohtajaksi on valittu pääjohtaja Mika Nykänen Geologian tutkimuskeskuksesta.

Lynet on aloittanut verkkosivujensa päivityksen, ja uudistuneet sivut avautuvat ennen vuodenvaihdetta. sivujen päivityksestä vastaa Lynetin pääsihteeri Sanna Marttinen ja viestintäryhmä. 

Myös Lynetin strategian päivitys on alkanut valmistuen syksyn aikana. Strategiaprosessia vetää pääsihteeri Sanna Marttinen sparrauskumppaneinaan johtoryhmä ja työvaliokunta. 

Lynet-laitosten ja yliopistojen yhteistyötä vahvistetaan edelleen. Pohjois-Suomessa Lynet ja Nornet-verkosto neuvottelevat yhteistyön tiivistämisestä. 

Sanna Marttinen LYNETin uudeksi pääsihteeriksi.

FT Sanna Marttinen on valittu Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) uudeksi pääsihteeriksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.5.2015.  Marttinen siirtyy tehtävään Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Lue lisää (tiedote 13.4.2015)

LYNET laajenee – GTK, Ilmatieteen laitos, Maanmittauslaitos ja VTT mukaan yhteistyöhön

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET) on 7 tutkimuslaitoksen ja 4 eri hallinnonalan välinen verkosto. Tavoitteena on tutkimuksen keinoin edistää siirtymistä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen yhteiskuntaan, jossa kestävän luonnonvaratalouden tuotteet ja palvelut luovat hyvinvointia ja vaurautta.  (tiedote 18.12.2014)
Lue lisää

 

LYNET-seminaari
Yritysten yhteiskuntavastuu: vertailevia näkökulmia

 Seminaari on torstaina 29.1.2015 klo 9.15 - 16.00 Suomen ympäristökeskuksessa (Mechelininkatu 34a, kokoushuone Tervapääsky, 8 krs)

 Yritysten yhteiskuntavastuu on tärkeä osa kestävää taloutta. Elintarvike-, metsä- ja luonnonvara-alan yrityksissä on aktiivisesti kehitetty erilaisia tapoja joilla hallita tai vähentää liiketoiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja/tai sosiaalisia ongelmia. Hankintaketjujen pidentyessä ja markkinoiden globalisoituessa näiden kysymysten hallinnasta on tullut yrityksille yhä tärkeämpi kilpailutekijä.

 Ohjelma
lmoittautumiset 19.1.2015 mennessä Minna Kaljoselle, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Lue lisää SYKEn sivuilta

 

Itämeren ninjat kannustaa ympäristötekoihin - Itämeri, luonnonhavainnointi ja ruoka kiinnostivatApps4Finland-kilpailussa

 

LYNET on antanut lausunnon Kari Raivion selvitystyöstä "Näyttöön perustuva päätöksenteko –suomalainen neuvonantojärjestelmä
Raportti löytyy osoitteesta
http://vnk.fi/julkaisukansio/2014/r03-naeyttoon-perustuva-paatoksenteko/pdf/fi.pdf
LYNETin
Lausuntopalvelun kautta antama lausunto

Äänestä suosikkiasi Apps4Finland-kisassa 13.11.2014 mennessä
Lue lisää

LYNET Ajankohtaiskatsaus 4/2014:  Avoimin mielin

LYNET-seminaari

Luonnonvarojen  käyttöön vaikuttavan politiikan taloudellinen mallinnus

Seminaari pidetään keskiviikkona 5.11.2014 klo 10 - 15.15 Viikin info-keskuksessa kokoushuoneessa 511 (Viikinkaari 11)

Ohjelma

 

Avoin Suomi 2014 -tapahtumaa voi seurata verkossa
LYNET on mukana Avoin Suomi 2014 -messuilla, jotka järjestetään 15 - 16.9.2014 Vanhassa satamassa. Lue tiedote

Tilaisuutta voi seurata verkossa http://avoinsuomi2014.fi/  -sivujen kautta. 

LYNETin englanninkieliset esittelydiat päivitetty - tutustu uusittuihin esittelydioihin

 

LYNET haastaa kaikki Apps4Finland-innovaatiokilpailuun – haussa paras luonnonvara- ja ympäristötietoa hyödyntävä idea. Tiedote 6.6.2014.

LYNET Ajankohtaiskatsaus 2/2014: LYNET panostaa avoimen paikkatietoinfrastruktuurin rakentamiseen

Food and Nutrition Security in Africa. FoodAfrica midterm seminar
Monday 16 June, 2014, 8:30–17:00. University of Helsinki, Main Building, Unioninkatu 34, Helsinki, Finland.
Programme

SOTERKO‐ ja LYNET ‐verkostojen avoin seminaari asiasta kiinnostuneelle yleisölle. Tieto tulvii - Miten päätöksentekijä pysyy pinnalla? 
To 5.6.2014 klo 9–12 Helsingin yliopisto, Pieni juhlasali (käynti Fabianinkadun puolelta)
Ohjelma

LYNETin toimintakertomus 2013

LYNET aloitti uuden tutkimusohjelman, Kestävä ruokajärjestelmä, vuonna 2013. Yhteensä viidessä tutki-musohjelmassa oli vuonna 2013 käynnissä yhteensä 117 hanketta, joiden tärkeimpiä rahoittajia olivat ministeriöt, Suomen Akatemia ja erilaiset EU-lähteet. Hankkeissa tehtiin tutkimusyhteistyötä laajasti myös muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Yhteisjulkaisuja LYNET-laitokset tekivät vuonna 2013 yh-teensä 68 kappaletta, joista vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja oli 49 ja ammatillisia julkaisuja 19. Koulutustilaisuuksia tai kursseja järjestettiin 38, ja niissä oli yhteensä 897 osallistujaa. Lisäksi LYNET järjesti 8 seminaaria tai muuta tapahtumaa. Näiden mittareiden perusteella LYNETin toiminta lisääntyi hieman vuodesta 2013, vaikka tutkimuslaitosten fuusiot veivät LYNET-laitosten voimavaroja. Vuoden 2013 aikana aloitettiin myös valmistautuminen LYNETin laajentumiseen vuoden 2015 alusta, jolloin mukaan uusina jäseninä tulevat Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuslaitos (GTK) ja VTT (johon on fuusioitu MIKES). Vuonna 2013 laadittiin aineistopolitiikan toteuttamiseksi tietoaineistojen ja seurantojen tiekartta, aloitettiin Paikkatieto-ohjelman suunnittelu, julkaistiin LYNETin ensimmäinen poli-cy brief Vihreän kasvun mahdollisuuksista ja päätettiin osallistumisesta Ilmasto-oppaan päivittämiseen.

Työpaja LYNET-tutkijoille tietovarantoja hyödyntävistä palvelutuotteista 14.5. Lue kutsu

LYNET-yhteistyötä: Ilmansaasteiden vaikutukset vähentyneet, mutta ilmaston lämpeneminen muuttaa olosuhteitaLue tiedote 2.4.2014

LYNET Ajankohtaiskatsaus 1/2014: Paikkatiedontutkimusohjelma käynnistyi ja muita hyviä uutisia

LYNETin Paikkatiedon tutkimusohjelmassa tutkitaan ja kehitetään paikkatietoon pohjautuvia palveluitaLue tiedote 26.3.2014

ALTER–Net Summer School 3 - 13.9. Ranskassa. Esite

SOTERKO- ja LYNET –verkostojen seminaari päätöksentekijöille, medialle ja asiantuntijoille 5.6.2014 klo 9-12 Helsingissä. Lue lisää

LYNETin johdossa vuonna 2014 Eviran pääjohtaja Matti Aho 
LYNETin johtoryhmän puheenjohtajana vuonna 2014 toimii Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtaja Matti Aho.

Uutiskirje: LifeData tarjoaa luonnonvaroihin perustuvia tietoja ja palveluita. Tiedon avoimuuden lisääntyminen ja tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistyminen edellyttää aineistojen parempaa saatavuutta. LifeData on luonnonvara-aineistojen käytön edistämisen haasteeseen tarttunut Life+-rahoituksella toimiva EU-hanke.  Sen yhteisiä nimittäjiä ovat luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET ja vuoden 2015 alussa syntyvä Luonnonvarakeskus.Lue lisää hankkeen uutiskirjeestä.

Kansalaisjärjestötapaaminen "Kemikaalit arjessamme" 26.11.2013 SYKEssä
Kiinnostaako kemikaalien yhteisvaikutukset, POP -yhdisteet kuluttajatuotteissa, haitalliset aineet elintarvikkeissa ja ympäristössä.Lietsotaanko turhia pelkoja vai vähätelläänkö vaaroja? Miten kemikaalit hyväksytään markkinoille?Tule kuuntelemaan, kyselemään ja keskustelemaan
ajankohtaisista kemikaaliasioista Kemikaalit arjessamme -kansalaisjärjestötapaamiseen. Ilmoittaudu mukaan!.

SYKEn geoinformatiikkapäivät 3.12.2013 Luontokeskus Haltiassa. Kutsu

LYNETin ajankohtaiskatsaus 5/2013:LYNET etsii uusia tapoja tuottaa ja jakaa seurantatietoa

LYNETin laboratorioryhmän kannanotto Luonnonvarakeskuksen laboratoriotoimintaan. Lynetin laboratorioryhmä tarjoaa osaamistaan Luonnonvarakeskuksen laboratoriotoimintojen suunnitteluun ja toivoo laboratorioasintuntijoiden laajaa osallistamista ja kuulemista valmistelussa ja päätöksenteossa. Luonnonvarakeskuksen laboratoriotoiminnan volyymi tulee olemaan merkittävä, ja sen monipuolinen osaaminen mahdollistaa uusiutuviin luonnon­varoihin perustuvan korkeatasoisen tutkimuksen ja asiakaspalvelun. Lue koko kannanotto täällä.

Seminaari "Toisiinsa kytkeytyneet biogeokemialliset kierrot ja merkitys ekosysteemipalveluihin" Seminaari järjestetään SYKEssä 27.11.2013. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä toisiinsa kytkeytyneistä ainekierroista maa- ja vesiekosysteemeissä ja parantaa käsitystä näiden merkityksestä ekosysteemipalveluissa, ja verkostoida näihin liittyvää tutkimus- ja
menetelmäosaamista. Ohjelma ja ilmoittautumiset (11.11.2014 mennessä). Tervetuloa mukaan!

LYNET Ajankohtaiskatsaus 4/2013: LYNET tutkii ruokajärjestelmää ja laajenee

Tutkimuslaitosrakenteen kokonaisuudistus laajentaa LYNETiä                         Valtioneuvoston  periaatepäätöksessä Tutkimuslaitosrakenteen kokonaisuudistuksessa linjattiin, että Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän  (LYNET)  toimintaa kehitetään ja laajennetaan tutkimuksen ja asiantuntijatyön laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.  Tavoitteena on, että LYNETistä muodostuu foorumi luonnonvara- ja ympäristöalojen yhteiselle, synergiselle tutkimukselle ja kehittämistoiminalle.

LYNETin muodostavat vuoden 2015 alusta Luonnonvarakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto, Suomen ympäristökeskus, Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus, Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus ja Moniteknologinen tutkimuskeskus (VTT ja MIKES).Lue lisää

LYNETin varapuheenjohtajaksi Eviran pääjohtaja Matti Aho
LYNEtin johtoryhmän varapuheenjohtajana toimii vuoden 2013 loppuun Elintarviketurvallisuusviraston pääjohtaja Matti Aho.

Seminaari "Älykästä ympäristötietoa - Smart environment information"                  
Tervetuloa ”Älykästä ympäristötietoa seminaariin” 31.10.2013 klo 9-12:00 Säätytalolle. Tavoitteena on keskustella siitä, kuinka ympäristötiedosta tulisi paremmin eri asiakasryhmiä palvelevaa. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille hallinnon, tutkimuksen, yritysten ja vapaaehtoissektorin edustajille, jotka ovat kiinnostuneet avautuvista tietoaineistoista, vapaaehtoisvoimin tapahtuvasta ympäristötiedon keruusta ja ympäristötiedolla tapahtuvasta liiketoiminnasta. Seminaariohjelma ja Ilmoittautumiset (17.10. mennessä).

Seminaari "Food Safety in China and Finland"
Tervetuloa LYNETin Kestävä ruokajärjestelmä -ohjelman järjestämään seminaariin perjantaina 13.9.2013 klo 9-15.30. Seminaari järjestetään Evirassa, Helsingissä (Mustialankatu 3). Seminaari pidetään englanniksi. Katso kutsu ja mielenkiintoinen ohjelma. Ilmoittaudu mukaan seminaariin täällä.  

MMM:n METSO-haku avautui
Maa- ja metsätalousministeriö on avannut  Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toiminta-ohjelman (METSO) hankehaun. Katso hakuilmoitus ja taustamuistio

LYNETin toimintakertomus 2012

LYNETin neljässä tutkimusohjelmassa (ilmastonmuutos, Itämeri, Biotalous ja Kestävä maankäyttö) oli vuonna 2012 käynnissä yhteensä 108 hanketta. Hankkeiden tärkeimmät rahoittajat ovat ministeriöt, Suomen Akatemia ja erilaiset EU-lähteet (sisältäen myös aluerahastot). Hankkeissa tehtiin tutkimusyhteistyötä laajasti myös muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa, etenkin Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja VTT:n kanssa.  Suurin ohjelmista oli Ilmastonmuutos-ohjelmassa 48 hankkeella.  Vuoden 2012 aikana suunniteltiin Ruokajärjestelmän kestävyys –ohjelma, joka käynnistyy alkuvuodesta 2013. Yhteisjulkaisuja LYNET-laitokset tekivät vuonna 2012 yhteensä 43 kappaletta, joista vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja oli 33 ja ammatillisia julkaisuja 10. Koulutustilaisuuksia tai kursseja järjestettiin 26, ja niissä oli yhteensä 629 osallistujaa. Lisäksi LYNET järjesti 10 seminaaria tai työpajaa. Vuoden aikana otettiin myös käyttöön LYNET-laitosten yhteinen avoin aineistopolitiikka, webbipohjainen laboratoriomenetelmätietokanta ja aloitettiin seurantojen kehittämistyö. Verkostossa tapahtuva hyvien käytäntöjen siirtäminen näkyi konkreettisesti mm. samalle alustalle rakennettuina metatietopalveluina ja kansainvälisen hanketuen yhteistyössä. LYNETille laadittiin strategia ja valittiin painopistealueet vuodelle 2013. Ne ovat tutkimusohjelmat, tutkimusyhteistyö, laboratorioyhteistyö, aineistojen yhteiskäyttö, seurantojen kehittäminen ja osaamisen kehittäminen.

Lue koko toimintakertomus täältä (liite 1: LYNET asetus, liite 2: hankkeet, liite 3: julkaisut, liite 4: julkaisut)


Tutkijoilta ehdotus vihreän kasvun edellytysten parantamiseen

Vihreällä kasvulla tarkoitetaan vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen perustuvaa, ekosysteemien toimintakyvyn turvaavaa taloudellista kasvua, joka edistää hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNETin vasta valmistuneessa Vihreän kasvun mahdollisuudet -raportissa etsitään vastausta kysymykseen siitä, millaisilla poliittisilla päätöksillä (askelmerkeillä) Suomessa voidaan luoda edellytyksiä vihreälle kasvulle.


Raportti on vihreän kasvun mahdollisuuksia selvittäneen hankkeen loppuraportti. LYNET-laitoksista hankkeeseen osallistuivat Suomen ympäristökeskus (SYKE), Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT). Raportti on  julkaistu valtioneuvoston kanslian raportti sarjassa.
Policy brief aiheesta

Lataa raportti.

Valtioneuvoston kanslian tiedote (2013-03-15).


Ensimmäiset Lynet-laboratorioiden yhteiset puitesopimukset valmistuneet 

Tiistaina 5.3.2013 juhlittiin Lynet-yhteistyönä toteutetun laboratorioiden kemikaali- ja tarvikehankintojen kilpailutuksen päättymistä.  Puitesopimukset yhdestätoista tuoteryhmästä on solmittu neljän toimittajan kanssa. Toimittajiksi valikoituivat VWR International Oy, Labnet Oy,  Sarstedt Oy ja Fisher Scientific Oy. Sopimuskausi on 1.2.2013-31.12.2015 ja sitä on mahdollista jatkaa optioina yhden vuoden jaksoissa korkeintaan kaksi kertaa. 

Tämä oli ensimmäisen puitesopimuskilpailutus, joka tehtiin yhteisesti Lynet-laboratorioiden kesken. Puheenjohtajaorganisaationa toimi Metla ja ryhmän puheenjohtajana laboratorionjohtaja Marjatta Kantola.  Metla, MTT, RKTL ja Syke tekivät yhteisen kilpailutuksen, Evira kilpailutti samanaikaisesti omat tarvikkeensa ja kemikaalinsa ja oli mukana kilpailutusten suunnittelussa. Hyvästä yhteistyökokemuksesta rohkaistuneina laitokset sopivat yhteistyöstä Tilhan käyttöönoton edistämisessä laboratorioiden hankinnoissa.